Kerndoelen

Waarom Kunst- en Cultuureducatie?

Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennisneemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. Cultuureducatie stimuleert kinderen bovendien om andere ‘talen te spreken’, waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen: leerlingen met een taalachterstand kunnen bijvoorbeeld een groot toneeltalent blijken te zijn. Door cultuureducatie te verankeren in ons onderwijs wordt het creatieve vermogen van leerlingen sterker ontwikkeld.

Doorlopende leerlijn

Goed kunst- en cultuuronderwijs laat kinderen in doorgaande leerlijnen kennis maken met de verschillende disciplines. Wij helpen graag bij het realiseren van een door-lopende leerlijn cultuureducatie. Samen met de school kunnen wij de kwaliteit van cultuureducatie waarborgen.

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol bij het leren

Basisscholen werken continue aan hun kwaliteit van het onderwijs. De Rijksoverheid stimuleert het onderwijs door het aanbieden middels allerlei regelingen (cultuur met kwaliteit, de impulsregeling).

De kerndoelen voor het primair onderwijs zijn een leidraad voor de kwaliteit. De kern-doelen beschrijven de essentie van de inhoud van de verschillende vakgebieden. De kerndoelen geeft de school de mogelijkheid om de inhoud zelf vorm te geven. Kunst- en cultuureducatie omvat niet alleen het gebied kunstzinnige oriëntatie, maar heeft ook raakvlakken met andere gebieden van het onderwijs waaronder taalontwik-keling en ruimtelijk inzicht.

Het investeren in kunst- en cultuurprojecten dient vele doelen. Het ontspant, geeft ruimte voor creativiteit en samenwerking. Leerlingen leren naar elkaar te luisteren of vullen elkaar aan. De leerlingen zijn in de kern bezig met probleemoplossend den-ken wat essentieel is in de huidige maatschappij.

In het leergebied Kunstzinnige oriëntatie maken leerlingen op diverse manieren ken-nis met kunst en cultuur. Naast reflecteren zijn leerlingen zelf actief bezig met spel, beeldende vorming, muziek en dans.

In Tussendoelen & Leerlijnen (TULE) van het nationaal expertisecentrum leerplan-ontwikkeling (SLO) zijn de kerndoelen van alle leergebieden uitgewerkt. Het is een handreiking aan diegene die betrokken zijn bij het vormgeven van het basisonderwijs. Op de website (http://tule.slo.nl/) kunt u de uitgewerkte kerndoelen en leerlijnen vinden.